Obchodní podmínky


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.ponozkyodkocky.cz

Vážení zákazníci,

z důvodu kratičké dovolené, můžeme objednávky přijaté od 11.2.2022

expedovat nejdříve 17.2.2022 !

Děkujeme za pochopení mimořádné situace.

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto podmínky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu www.ponozkyodkocky.cz. 

  Prodávajícím je:
  Lukáš Richter, IČO: 06961991, DIČ: 7910230317 - plátce DPH
  místo podnikání: Miškovice 43 – Třebovle, Kolín II – 280 02
  zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kolín
  tel.: 775 203 250
  email: info@ponozkyodkocky.cz
  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění.

Kupujícím je:
a) spotřebitel (tj. člověk, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti), nebo
b) podnikatel (tj. osoba, u které je z okolností zřejmé, že se koupě týká její podnikatelské činnosti či osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).

Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí zejména těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí zejména těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Není-li v názvu článku či vlastním textu uvedeno jinak, vztahují se ujednání těchto podmínek na oba kupující.


2. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje kupujícímu spotřebiteli, že 
a) informace o prodávajícím jsou uvedeny v čl. 1 obchodních podmínek;
b) označení zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny u konkrétního zboží na internetových stránkách www.ponozkyodkocky.cz;
c) cena zboží je u zboží uvedena jako konečná včetně všech daní a poplatků, s výjimkou poplatků na dopravu zboží kupujícímu;
d) způsob platby za zboží je uveden v čl. 5 obchodních podmínek, způsob dodání zboží je uveden v čl. 6 obchodních podmínek;
e) výše nákladů na dodání zboží závisí na způsobu dopravy, který zvolí kupující při objednávce, ceník nákladů na dodání zboží je uveden v čl. 6 obchodních podmínek; v případě výběru zboží za celkovou cenu od 999,- Kč (včetně) nebo v případě převzetí zboží (po předchozí dohodě) v místě podnikání prodávajícího, je doprava zboží zdarma;
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny v čl. 7 a 9 obchodních podmínek,
g) závazky z kupní smlouvy trvají po dobu zákonné záruční lhůty, příp. po dobu delší, je-li sjednána či uvedena záruční lhůta delší; kupní smlouvy nejsou uzavírány na dobu neurčitou;
h) digitální obsah internetového obchodu www.ponozkyodkocky.cz je postaven na systému PrimaEshop.cz, kdy funkčnost internetového obchodu www.ponozkyodkocky.cz včetně technických ochranných opatření je určena systémem PrimaEshop.cz;
i) náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se neliší od základní sazby a prodávající za tento způsob uzavření kupní smlouvy neúčtuje žádné další poplatky (s výjimkou dopravy zboží); kupující si však sám hradí náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory dle svého operátora/poskytovatele; 
j) prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu před uzavřením kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy je kupující povinen uhradit kupní cenu v závislosti na zvolený způsob dodání zboží. Pokud bude kupující prodávajícím požádán o dodatečné potvrzení objednávky (zejm. u rozsáhlé objednávky), je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu a kupující je povinen takto kupní cenu uhradit; 
k) prodávající neuzavírá kupní smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, či smlouvy na dobu neurčitou;
l) kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet od převzetí zboží ze strany kupujícího; další podmínky a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou uvedeny v čl. 9 obchodních podmínek; v příloze č. 1 obchodních podmínek je uveden formulář pro odstoupení od smlouvy, který může kupující využít v případě odstoupení od smlouvy;
m) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou;
n) kupující je oprávněn obrátit se se svými případnými stížnostmi na prodávajícího, příp. na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (zejm. Česká obchodní inspekce).


 1. Uživatelský účet

  Kupující je oprávněn nakoupit zboží v internetovém obchodě bez registrace na základě objednávky nebo na základě registrace vytvořením uživatelského účtu.

  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


  4. Objednávka zboží

Zboží, uvedené na internetových stránkách www.ponozkyodkocky.cz je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- prostřednictvím internetového obchodu

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k tomuto právnímu jednání způsobilé.

Na internetových stránkách www.ponozkyodkocky.cz jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, kdy tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za předem individuálně sjednaných podmínek. 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, ve kterém je kupující povinen poskytnout prodávajícímu pravdivě nezbytné údaje. Objednávkový formulář (dále také jako „objednávka“) obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
- o nákladech spojených s dodáním zboží,
- jménu a příjmení či obchodní firmě kupujícího dle občanského průkazu či zápisu v obchodním nebo jiném rejstříku, IČO v případě kupujícího podnikatele, doručovací adrese, fakturačních údajích kupujícího, emailové adrese kupujícího.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího, jejímž obsahem je přijetí závazné objednávky kupujícího.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejm. celková kupní cena zboží nad 5.000,- Kč) požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je povinen v takovém případě dodat zboží kupujícímu až poté, co kupující potvrdí správnost údajů v objednávce. Nedojde-li na výzvu prodávajícího k potvrzení správnosti objednávky ze strany kupujícího nejpozději do 14 dnů od výzvy prodávajícího, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající je oprávněn v případě objednání více zboží objednávku kupujícího rozdělit a dodat mu zboží postupně. Učiní-li tak, je oprávněn požadovat pouze úhradu nákladů na dopravu do výše ceny rovnající se celkovým nákladům na dopravu v případě dodání kompletního zboží dle kupujícím vybraného způsobu doručení. Učiní-li to však na žádost kupujícího, zavazuje se kupující uhradit veškeré náklady na dopravu kompletního zboží, i pokud náklady za jednotlivé dodávky převyšují cenu dopravy za dodávku kompletního zboží. 

V případě požadavku kupujícího na změnu již učiněné závazné objednávky, je možno objednávku změnit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího, přičemž prodávající v takovém případě zašle kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty obsah dohody o změně, resp. potvrzení změny objednávky. Prodávající však není povinen návrh na změnu objednávky akceptovat.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Kopii obchodních podmínek obdrží kupující spotřebitel jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

5.         Cena zboží a platební podmínky

Na internetových stránkách www.ponozkyodkocky.cz je obsažen seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. daně z přidané hodnoty) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou závazné (s výjimkou zjevné chyby) po dobu, kdy jsou uvedeny na stránkách www.ponozkyodkocky.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za předem individuálně sjednaných podmínek.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 •        na účet prodávajícího číslo účtu 2701408016/2010, vedený u FIO banky, a.s. (při doručování prostřednictvím České pošty, s. p. Nebo přes kurýrní služby GLS a Zásilkovny s.r.o. );

  nebo

-        na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (při doručování prostřednictvím České pošty, s. p. Nebo přes kurýrní služby GLS a Zásilkovny s.r.o. ),

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést při úhradě kupní ceny zboží přidělený variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu před uzavřením kupní smlouvy. Pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (v případě, že byl kupující prodávajícím požádán o dodatečné potvrzení objednávky), je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu a kupující je povinen takto kupní cenu uhradit.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím.

Ceník dopravy (poštovného) je uveden v tabulce níže:

Způsob doručení po ČR

Cena poštovného Kč, včetně balného

Doba doručení dopravcem

Zásilkovna – platba předem

65,00 Kč

1 – 2 pracovní dny

Zásilkovna - dobírka

105,00 Kč

1 – 2 pracovní dny

Česká pošta doporučená zásilka – platba předem

79,00 Kč

dle přepravní podmínek dopravce

Česká pošta doporučená zásilka – dobírka

129,00 Kč

dle přepravní podmínek dopravce

GLS – platba předem

125,00 Kč

1 pracovní den

GLS – dobírka

160,00 Kč

1 pracovní den

Nákup zboží od 999,-Kč Zásilkovna*

Nákup zboží od 1499,-Kč Česká pošta*

Nákup zboží od 1499,-Kč kurýr GLS*

Nákup zboží od 1888,-Kč Zásilkovna dobírka

Nákup zboží od 1999,-Kč ČP a GLS dobírka

 zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

 1 – 2 pracovní dny

zpravidla následující pracovní den

1 pracovní den

1 pracovní den

dle jednotlivých dopravců

*) Při objednávce zboží za cenu od 999,- Kč při dopravě zboží prostřednictvím Zásilkovny nebo při objednávce zboží za cenu od 1499,- Kč při dopravě zboží prostřednictvím České pošty a kurýrní službou GLS získáváte u nás dopravu zboží zdarma, tato nabídka platí pouze při platbě předem platební kartou nebo bankovním převodem na účet prodávajícího.

Balné již dál neúčtujeme.

Osobní odběr je možný v místě podnikání prodávajícího. Po úhradě kupní ceny předem platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího, (v žádném případě nepřijímáme hotovost), bude umožněn osobní odběr na adrese Miškovice 43 - Třebovle, 280 02 Kolín II. Pokud bude dohodnut tento způsob platby a dodání zboží, neplatí kupující žádné poplatky za přepravné zboží.6. Dodání zboží

Doba dodání zboží se řídí údajem, uvedeným u konkrétního zboží v internetovém obchodu www.ponozkyodkocky.cz. Je-li zboží skladem, je prodávajícím expedováno ihned, maximálně do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud je uvedena určitá doba dodání, snaží se prodávající tuto lhůtu vždy dodržet a dobu dodání dokonce maximálně urychlit ke spokojenosti zákazníka. Není-li doba dodání uvedena, je zboží skladem u dodavatele prodávajícího a bude expedováno cca do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky zboží. 

Zboží bude zasláno na dodací adresu, uvedenou v objednávce, a to dle výběru kupujícího prostřednictvím České pošty, s. p. nebo prostřednictvím kurýrní služby GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v článku 4 těchto podmínek.

Na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy s prodávajícím je možné zboží převzít i osobně na adrese prodávajícího, uvedené shora, a žádost o tento způsob doručení je nutné uvést již v objednávce v sekci poznámky. Prodávající však není povinen umožnit osobní odběr zboží v čase požadovaném kupujícím.

V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Doba doručení představuje předpokládanou dobu dodání zboží poté, co bude zboží expedováno od prodávajícího.

U všech způsobů dopravy platí, že bude realizována pouze v pracovní dny. Způsob doručení zboží určuje kupující v objednávce. Kupující nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li v rozporu s kupní smlouvou kupující zboží při dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které tím prodávajícímu vznikly (zejména cenu dopravy), dále je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení poplatku za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) denně, a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Obě smluvní strany se mohou dohodnout i jinak (např. na druhém zaslání zboží kupujícímu za poplatek dle ceníku apod.). V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud kupující nepřevezme zboží, nelze to považovat za platné odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, ledaže kupující prodávajícímu výslovně sdělí, že od smlouvy odstupuje. V případě, že kupující zboží nepřevezme dle sjednaných podmínek, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím náhradu veškeré škody."

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupující je povinen zboží při převzetí co nejdříve zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

V případě, že je určité zboží momentálně vyprodáno, není u něho uvedena žádná dostupná varianta velikosti a nejde dočasně objednat. V případě zájmu o toto zboží můžete kontaktovat prodávajícího, který Vás bude informovat o předpokládané dostupnosti zboží.


7. Práva z vadného plnění, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a v případě kupujícího spotřebitele § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. U kupujícího spotřebitele zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy věc kupující spotřebitel převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení předchozího odstavce obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada u kupujícího spotřebitele v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem má vady, může kupující spotřebitel u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejm. nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud má zboží při převzetí kupujícím podnikatelem vady, které představují podstatné porušení smlouvy, má kupující podnikatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující podnikatel sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující podnikatel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

Pokud vadu způsobil sám kupující nebo pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl, práva z vadného plnění mu nenáleží.

Prodávající u kupujícího spotřebitele odpovídá za vady zboží, vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v delší záruční době, je-li tato uvedena u konkrétního zboží na obalu nebo na internetových stránkách prodávajícího. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
• bezplatné odstranění vady opravou, nebo
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující v souladu s § 1923 občanského zákoníku rovněž domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Práva z vadného plnění, včetně práva ze záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání. Pokud je v potvrzení prodávajícího podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba, určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, uplatní kupující spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

U kupujícího spotřebitele potvrdí prodávající v písemné formě, kdy kupující spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje. Při vyřízení reklamace předá prodávající kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající u kupujícího spotřebitele rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku používání nebo opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


 1. Další práva a povinnosti


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit zejména z důvodu nepotvrzení objednávky ze strany kupujícího, k jejímuž potvrzení kupujícího s ohledem na charakter objednávky vyzval, dále v případě prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím.

Kupující učiněním objednávky zboží na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy u kupujícího spotřebitele

  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující (není to však jeho povinností) využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu místa podnikání prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě řádného odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu, a to na adresu místa podnikání prodávajícího.

V případě řádného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným platebním způsobem, jaký zvolil kupující pro úhradu kupní ceny. Prodávající však v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající a kupující se mohou dohodnout o jiném způsobu vrácení peněžních prostředků.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (tj. zejm. poškození zboží, neobvyklé opotřebení zboží). Je-li tedy vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně původních nákladů na dopravu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Nabízel-li však prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit náklady na dopravu ve výši rovnající se nejlevnějšímu způsobu dopravy (nepočítaje v to osobní odběr zboží).

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím či prodávajícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.


 1. Ochrana osobních údajů a zasílání reklamních sdělení, spokojenost s nákupem

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

 1. 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

 

10.1 1   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10.1.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

Právní jednání je kupující povinen činit osobně nebo písemně na adresu místa podnikání prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího. Za písemnou formu se považují i sdělení, uskutečněná prostřednictvím elektronické pošty.

Kupujícímu je doručováno zejména na adresu elektronické pošty, uvedenou v jeho uživatelském účtu či v jeho objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán, nebude-li v konkrétním případě mezi prodávající a kupujícím dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odchylná ujednání v kupní smlouvě, na kterých se prodávající a kupující dohodnou, mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pokud právní vztah, založený kupní smlouvou, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, s výjimkou registrovaných uživatelů prodávajícího, kteří mají k těmto údajům přístup ve svém uživatelském účtu.

Prostřednictvím údajů, uvedených v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.ponozkyodkocky.cz rovněž prodávající plní své povinnosti vůči kupujícímu spotřebiteli ohledně poskytnutí povinných sdělení před uzavřením kupní smlouvy.

Vyřizování stížností a podnětů kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ponozkyodkocky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Kupující spotřebitel se může se svými stížnostmi obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru, zejm. na Českou obchodní inspekci.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, uzavřené s kupujícím spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří vyřešit mimosoudně, řeší obecné soudy. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2018, a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou k dispozici elektronicky na www.ponozkyodkocky.cz


Lukáš Richter

 

 

Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy
(Kupující spotřebitel může vyplnit tento formulář a poslat jej prodávajícímu zpět pouze v případě, že chce v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Lukáš Richter
Miškovice 43 - Třebovle
280 02 Kolín II
info@ponozkyodkocky.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (*)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….


Datum objednání (*)/datum obdržení (*):


Jméno a příjmení spotřebitele:


Adresa spotřebitele:

 

 


Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


Datum:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.