Načítám...

Proces reklamace se řídí našimi Obchodními podmínkami

6. Dodání zboží

Doba dodání zboží se řídí údajem, uvedeným u konkrétního zboží v internetovém obchodu www.ponozkyodkocky.cz. Je-li zboží skladem, je prodávajícím expedováno ihned, maximálně do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud je uvedena určitá doba dodání, snaží se prodávající tuto lhůtu vždy dodržet a dobu dodání dokonce maximálně urychlit ke spokojenosti zákazníka. Není-li doba dodání uvedena, je zboží skladem u dodavatele prodávajícího a bude expedováno cca do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky zboží. 

Zboží bude zasláno na dodací adresu, uvedenou v objednávce, a to dle výběru kupujícího prostřednictvím České pošty, s. p. nebo prostřednictvím kurýrní služby GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v článku 4 těchto podmínek.

Na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy s prodávajícím je možné zboží převzít i osobně na adrese prodávajícího, uvedené shora, a žádost o tento způsob doručení je nutné uvést již v objednávce v sekci poznámky. Prodávající však není povinen umožnit osobní odběr zboží v čase požadovaném kupujícím.

V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Doba doručení představuje předpokládanou dobu dodání zboží poté, co bude zboží expedováno od prodávajícího.

U všech způsobů dopravy platí, že bude realizována pouze v pracovní dny. Způsob doručení zboží určuje kupující v objednávce. Kupující nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li v rozporu s kupní smlouvou kupující zboží při dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které tím prodávajícímu vznikly (zejména cenu dopravy), dále je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení poplatku za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) denně, a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Obě smluvní strany se mohou dohodnout i jinak (např. na druhém zaslání zboží kupujícímu za poplatek dle ceníku apod.). V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud kupující nepřevezme zboží, nelze to považovat za platné odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, ledaže kupující prodávajícímu výslovně sdělí, že od smlouvy odstupuje. V případě, že kupující zboží nepřevezme dle sjednaných podmínek, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím náhradu veškeré škody."

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupující je povinen zboží při převzetí co nejdříve zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

V případě, že je určité zboží momentálně vyprodáno, není u něho uvedena žádná dostupná varianta velikosti a nejde dočasně objednat. V případě zájmu o toto zboží můžete kontaktovat prodávajícího, který Vás bude informovat o předpokládané dostupnosti zboží.


7. Práva z vadného plnění, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a v případě kupujícího spotřebitele § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. U kupujícího spotřebitele zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy věc kupující spotřebitel převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení předchozího odstavce obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada u kupujícího spotřebitele v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem má vady, může kupující spotřebitel u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejm. nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud má zboží při převzetí kupujícím podnikatelem vady, které představují podstatné porušení smlouvy, má kupující podnikatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující podnikatel sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující podnikatel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

Pokud vadu způsobil sám kupující nebo pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl, práva z vadného plnění mu nenáleží.

Prodávající u kupujícího spotřebitele odpovídá za vady zboží, vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v delší záruční době, je-li tato uvedena u konkrétního zboží na obalu nebo na internetových stránkách prodávajícího. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
• bezplatné odstranění vady opravou, nebo
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva z vadného plnění, včetně práva ze záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání. Pokud je v potvrzení prodávajícího podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba, určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, uplatní kupující spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

U kupujícího spotřebitele potvrdí prodávající v písemné formě, kdy kupující spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje. Při vyřízení reklamace předá prodávající kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající u kupujícího spotřebitele rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku používání nebo opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy
(Kupující spotřebitel může vyplnit tento formulář a poslat jej prodávajícímu zpět pouze v případě, že chce v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy)Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Lukáš Richter
Miškovice 43 - Třebovle
280 02 Kolín II
info@ponozkyodkocky.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (*)

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………


Datum objednání (*)/datum obdržení (*):


Jméno a příjmení spotřebitele:


Adresa spotřebitele:


Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


Datum:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.